Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 35, februari 2017
‘Mooie arbeidsmarktcijfers’
Het herstel van de economie en de arbeidsmarkt in 2016 was sterker dan verwacht. Er kwamen het afgelopen jaar ruim 100.000 werkenden bij en de werkloosheid vertoonde de sterkste daling sinds tien jaar.
Natuurlijk is het zo dat het aantal werklozen in Nederland nog een stuk hoger is dan in 2008, maar over het geheel bezien was 2016 een arbeidsmarktjaar met stevig herstel. Toch hoor je vanuit de praktijk geregeld geluiden van twijfel en onzekerheid. Langdurig werklozen – waaronder veel 50-plussers – herkennen zich nauwelijks in de mooie arbeidsmarktcijfers. Dat is begrijpelijk. Hoewel de werkloosheid in 2016 gelukkig ook onder 50-plussers daalde, slagen velen er tijdens hun uitkeringsperiode niet in (voldoende) werk te vinden. Nu de roep om talent vanuit werkgeverszijde luider wordt en zij ‘zij-instroom’ vanuit andere branches serieus overwegen, moet het toch mogelijk zijn om ook sollicitanten die al langer werkloos zijn een kans te bieden. Wordt het herstel van de arbeidsmarkt ook werkelijkheid voor langdurig werklozen of blijft het voor hen bij mooie cijfers?
 
Lees de volledige column van Rob Witjes >>


Rob Witjes
Rob Witjes
Hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies UWV

Twitter: @RobWitjes
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid daalt verder in december
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
Werkloosheid daalt verder in december
De werkloosheid nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 9.000 per maand af en kwam in december uit op 482.000 (5,4%).
Onder alle onderscheiden groepen – man en vrouw, jong en oud – nam de werkloosheid af.
Het aantal werkenden nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 13.000 per maand toe.
  
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
In december 2016 nam het aantal lopende WW-uitkeringen in Nederland licht toe tot 412.000 WW-uitkeringen.
Het is gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen in december toeneemt, omdat het aantal uitkeringen vanuit seizoengevoelige sectoren stijgt en omdat (tijdelijke) contracten dan eindigen.
De toename in december 2016 is veel lager dan in voorgaande jaren het geval was.
  
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt  >>
 
 
 
Verschenen
Regionale trendrapportage banenafspraak
Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer sinds het derde kwartaal van 2015 een regionale trendrapportage banenafspraak. De rapportage die nu is verschenen, geeft de stand van zaken weer van eind derde kwartaal 2016. De rapportage is gebaseerd op gegevens uit het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt gevuld met data uit verschillende bronnen van UWV, Panteia en CBS.   
 
  
Lees het rapport >>
 
 
 
 
column
Niet op de kaart? 
 
 
 
 
Als we het over mensen met een arbeidsbeperking hebben, over wie hebben we het dan eigenlijk? Die vraag kwam naar voren bij een gesprek over onze zojuist verschenen Monitor Arbeidsparticipatie 2016. Dit is een belangrijke vraag, omdat de laatste tijd alle ogen vooral zijn gericht op de banenafspraak. Maar niet alle mensen met een arbeidsbeperking vallen onder de banenafspraak. Deze regeling is bedoeld voor kwetsbare groepen, zoals mensen uit de Participatiewet die geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Maar er zijn andere groepen die net zo kwetsbaar zijn die níet meetellen. Ook voor deze mensen is arbeidsparticipatie niet vanzelfsprekend.
 
Lees de volledige column van Gijsbert van Lomwel >>
 
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel Ontwikkelingen eindedienst-
verbanders in de Ziektewet
In dit artikel is het beroep van eindedienstverbanders op de Ziektewet en WGA vergeleken voor en na invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. De wet heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WGA door eindedienstverbanders, uitzendkrachten en WW’ers te verminderen.
  
Sinds de invoering van de eerstejaars Ziektewetbeoordeling stromen aan het begin van het tweede ziektejaar meer eindedienstverbanders uit dan in de jaren vóór de invoering.
Het percentage werknemers dat als eindedienstverbander de WGA instroomt, daalt.
  
Lees het UKV-artikel  >> 
 
 
 
 
 
Verschenen
UWV Landelijke arbeidsmarkt-
prognose 2017, update  
 
De update van de UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2017 geeft de bijgestelde verwachtingen van UWV weer over de arbeidsmarkt.
  
In 2017 ontstaan bijna 1 miljoen vacatures, het aantal banen neemt toe met 138.000.
De Nederlandse economie groeit met 2,1%.
De werkgelegenheid neemt toe bij uitzendbedrijven, in zorg en welzijn, detailhandel, groothandel en sommige zakelijke diensten.
Het aantal banen in de financiële dienstverlening neemt verder af.
Vooral de werkgelegenheid in flexibele banen groeit.
Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 369.000 eind 2017.
  
Lees UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2017 >> 
 
 
 
Verschenen
Nieuwe kennis en inzichten over aandoeningen
Het Coronel Instituut heeft met subsidie van UWV een overzicht gemaakt van de wetenschappelijke kennis die de afgelopen 10 jaar is gepubliceerd over de aandoeningen lumbosacraal radiculair syndroom (hernia) en beroerte. De kennis is bedoeld voor gebruik in de praktijk van onder andere verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. De rapporten gaan in op:
  
Het vóórkomen van de aandoening, de diagnose, de prognose voor herstel en terugkeer naar werk.
Instrumenten voor beoordeling van functionele mogelijkheden en de interventies ter bevordering van herstel en terugkeer naar werk.
  
Lees het rapport: >>
 
 
 
 
Verschenen
UWV Monitor arbeidsparticipatie 2016 
De UWV Monitor beschrijft de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking in de periode 2008 tot en met 2015, en laat zien dat de ontwikkelingen in 2015 gunstiger waren dan in de jaren ervoor.
  
Het aandeel gedeeltelijk WGA’ers en WIA 35-minners dat werkt, nam voor het eerst sinds 2008 toe.
Het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever werkt, nam toe tot 32.400. Het aantal dat in of via de Sociale Werkvoorziening werkt, daalde in 2015 voor het eerst.
Het werkbehoud van Wajongers neemt toe, maar blijft een aandachtspunt.
  
Lees de UWV Monitor arbeidsparticipatie>> 
 
 
 
Column 
Uitkeringslasten Wajong stijgen toch 
 
Uit de Januarinota 2017 blijkt dat de uitkeringslasten Wajong de komende jaren licht blijven toenemen. Hoe kan dat ondanks de invoering van de Participatiewet? Immers vanaf 1 januari 2015 worden door de invoering van de Participatiewet nieuwe Wajong-uitkeringen alleen toegekend als mensen duurzaam volledig geen arbeidsvermogen hebben. Zoals te verwachten was, is door de wetswijziging de instroom in de Wajong sterk gedaald. Deze daling van de instroom leidt tot een daling van het aantal uitkeringen met 1,2% in 2017 ten opzichte van 2015. De uitkeringslasten zijn in die periode echter gestegen. Hoe kan dit? 
   
   
Lees de volledige column van Neander Nijman >> 
 
 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-
informatie
Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
WW < 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen onder de 27 jaar. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Rapportage
WW < 27 jaar >>
 
 
 
 
Verschenen
Rapportage WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen van 50 jaar en ouder. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 
 
Ga naar de Rapportage WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipate
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl