Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 49, mei 2018
Hoezo, effectonderzoek?
Veel mensen vinden het prettig om meteen aan het begin van hun werkloosheid persoonlijk contact te hebben met een adviseur van UWV. Mede daarom nodigt UWV WW’ers met een verhoogde kans op langdurige werkloosheid uit voor een gesprek.
Een gesprek kan helpen om het verlies van je oude baan te verwerken, om plannen te smeden voor de toekomst, om je te oriënteren op nieuwe mogelijkheden. Maar helpt persoonlijk contact ook bij het vinden van werk? 
Ja, het helpt. Dankzij een enkele jaren geleden uitgevoerd effectonderzoek weten we dat een goed gesprek werkt. Dit geldt vooral voor werkzoekenden die minder goed weten hoe ze naar werk moeten zoeken of die daar minder serieus mee bezig zijn. Dankzij de gesprekken die adviseurs werk met hen voerden steeg hun kans op werk met gemiddeld zo’n 5%-punt. Niet veel, zult u zeggen. Uit al het onderzoek dat op dit gebied is gedaan, blijkt echter dat we ook niet meer mogen verwachten. Het was bovendien genoeg om de kosten van dienstverlening ruimschoots te dekken. 5%-punt meer kans op werk betekent 30 dagen minder lang in de WW en een besparing van gemiddeld € 1.300 per persoon op de uitkeringslasten WW.
Lees de volledige column van Han van der Heul >>

 
Han van der Heul
Han van der Heul
Senior Kennisadviseur UWV

Twitter: @UWVnl

  
 
 
 
Verschenen 
Factsheet ICT
 
Geen enkele beroepsrichting kent zo veel krapte als de ICT. UWV belicht de ICT-arbeidsmarkt in een factsheet.
 
In 2017 waren er 338.000 werkzame ICT’ers en ruim 53.000 vacatures voor ICT-beroepen.
De helft van de vacatures is volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. De krapte concentreert zich in hbo-/wo-beroepen als programmeur, ontwikkelaar en securityspecialist.
Er zijn onvoldoende geschikte kandidaten voor deze beroepen. Werkzoekenden hebben soms verouderde ervaring of niet de juiste kwalificaties.
UWV werkt samen met werkgevers om werkzoekenden om te scholen.
 
Bekijk de factsheet ICT >> 
 
  
 
 
Verschenen
Factsheet Horeca
 
De werkgelegenheid in de horeca groeit harder dan gemiddeld. UWV belicht de arbeidsmarkt in horeca, catering en verblijfsrecreatie in een factsheet.
 
De aantrekkende economie en buitenlandse toeristen zorgen voor impulsen.
De personeelstekorten lopen op.
Veel recreatieparken en hotels ervaren belemmeringen in de bedrijfsvoering vanwege een tekort aan gekwalificeerd personeel.
Bedrijven nemen steeds meer initiatieven om de sector aantrekkelijk te maken voor nieuw personeel en zo de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.
Investeren in sociaal werkgeverschap loont.
 
Bekijk de factsheet Horeca >>
 
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel langdurig zieke werknemers
Het artikel geeft een beschrijving en analyse van de gegevens die UWV ontvangt over langdurig zieke werknemers (de zogenaamde 42e-weeksmeldingen).
 
Het percentage werknemers met een vast dienstverband dat langdurig (minimaal 42 weken) ziek is, groeide tussen 2013 en 2016 met 32%.
In 2016 werden 12.700 werknemers van kleine bedrijven en 67.100 van grote bedrijven langdurig ziek. Dit is 1,2 respectievelijk 1,8% van de werknemers bij die bedrijven.
Van de langdurig zieken doet een kwart na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag. Dit aandeel is stabiel in de periode 2014-2016.
  
Lees het UKV-artikel >>
 
 
 
 
Verschenen 
UKV-artikel Volumeontwikkelingen
 
 
Het artikel gaat nader in op de inkomstenverrekening in de WW en de instroom in de WIA.  
 
Door de invoering van inkomstenverrekening in de WW zien we grote verschuivingen optreden in redenen voor beëindiging van de WW-uitkering. Hierdoor lijkt het alsof er minder mensen weer aan het werk gaan. Dit zijn echter vooral statistische verschuivingen.
Bijna 30% van de WW’ers werkte eind 2017 met behoud van een gedeeltelijke WW-uitkering.
In 2017 is de instroom in de WIA verder toegenomen (+4%). Deze stijging is wel fors minder dan in 2016.
De toename van de instroom zit vooral in 2 groepen: ouderen (+14%) en mensen met een vast dienstverband (+7%).
 
Lees het UKV-artikel >> 
 
  
 
 
Verschenen
Jonggehandicapten duurzaam aan het werk
 
Het onderzoek geeft inzicht in de factoren en processen die bijdragen aan duurzaam werk van jonggehandicapten en hoe jonggehandicapten, leidinggevenden en werkbegeleiders de kans op duurzaam werk proberen te vergroten. Er zijn drie transities onderzocht die belangrijk zijn bij werkbehoud:
 
werkbehoud in tijdelijke contracten;
de overgang van een tijdelijk dienstverband naar een vast dienstverband;
werkhervatting na verlies van een eerdere baan.
   
Het onderzoek richt zich zowel op jonggehandicapten in de Wajong als op jonggehandicapten binnen de Participatiewet.
 
Bekijk het onderzoek  >>
 
 
 
 
Verschenen
UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2016
De monitor beschrijft de ontwikkelingen in het beroep op de Ziektewet en doorstroom naar de WIA. Dit gebeurt voor drie groepen vangnetters (ex-werknemers), te weten eindedienstverbanders, uitzendkrachten met uitzendbeding en zieke WW’ers.
 
De instroom in de Ziektewet daalt voor eindedienstverbanders afkomstig van reguliere bedrijven. Bij de uitzendbedrijven stijgt deze instroom juist.
Alle groepen vangnetters stromen sinds 2013 vaker kort na het eerste ziektejaar uit de Ziektewet. Dit komt door het aangepaste criterium bij de eerstejaars Ziektewet-beoordeling.  
 
Lees de publicatie >>
 
 
 
 
Verschenen 
UWV Tijdreeksen 
 
 
 
Deze jaarlijkse publicatie geeft in vogelvlucht de ontwikkelingen weer op het gebied van de werknemersverzekeringen WW, WIA (totaal en uitgesplitst naar IVA en WGA), WAO, WAZ, Wajong en Ziektewet.
 
Per wet is een korte tekst over het doel van de wet opgenomen, plus een tabel en een grafiek.
De tabellen bevatten cijfers over nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen en de gemiddelde jaaruitkering over de afgelopen 10 jaar.
De grafieken geven het aantal lopende uitkeringen naar leeftijd weer.
Tot slot zijn er een tabel en grafiek over de uitgekeerde bedragen per wet.
 
Bekijk UWV Tijdreeksen >> 
 
  
 
Verschenen
UWV jaarverslag 2017
 
 
Op 11 april is het UWV jaarverslag 2017 gepubliceerd op de verantwoordingssite van UWV.
 
Bekijk een korte animatie over de belangrijkste resultaten van UWV in 2017 in vogelvlucht.
Zoek met behulp van een zoekmachine of facetnavigatie teksten en/of tabellen uit het jaarverslag over onderwerpen die uw interesse hebben.
Bekijk via de interactieve grafiekengenerator (Cijfers van UWV) meerjarige cijfers over tal van onderwerpen. Deze kunt u ook als Excelbestand downloaden.
De site bevat ook downloads van het jaarverslag en de kwantitatieve informatie over 2017.
 
Ga naar de UWV Verantwoordingssite >>

 
 
Verschenen
Subsidieonderzoek Vaststellen begeleidingsnoodzaak in de praktijk
Het onderzoek heeft een doorontwikkelde handreiking opgeleverd voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak van cliënten. Het gaat om cliënten met een structureel functionele beperking, van wie nog niet bekend is welk werk ze gaan doen.
 
Professionals als arbeidsdeskundigen, jobcoaches en klantmanagers beoordelen de handreiking als nuttig en van toegevoegde waarde.
Het werken met de handreiking structureert het beoordelingsproces van de professional maar neemt de professionele beoordeling niet over.
De handreiking is digitaal beschikbaar via het rapport. 
 
Lees de publicatie >>
 
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van de WW-uitkeringen. De publicatie besteedt aandacht aan de instroom, de uitstroom en de stand van de WW-uitkeringen en aan de WW-uitkeringen per gemeente. Daarnaast komen ook de kenmerken van de WW-uitkeringsgerechtigden aan bod, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, verstreken WW-duur, sector en beroepsklasse. De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie verschijnen maandelijks en zijn beschikbaar in pdf-formaat.
  
Ga naar de Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
In maart verstrekte UWV 327.100 lopende WW-uitkeringen.
Dat is een daling van 2.400 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-0,7%) en een daling van 87.600 (-21,1%) ten opzichte van maart vorig jaar.
Het aantal personen met langdurige WW daalt tot onder de 100.000.
In de eerste 3 maanden van 2018 verstrekte UWV 100.500 nieuwe WW-uitkeringen en beëindigde het 103.300 uitkeringen.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid onder de 4%
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
In maart waren er 357.000 werklozen, ofwel 3,9% van de beroepsbevolking.
Het werkloosheidspercentage was in maart nog niet terug op het niveau van vlak voor de economische crisis. Wel is dit percentage sinds begin 2014 (7,8%) gehalveerd.
Het verschil in werkloosheidspercentage tussen mannen (3,8%) en vrouwen (4,1%) is kleiner geworden.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl