Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 53, oktober 2018
Inclusie: een uitdaging voor technologie
Nederland loopt niet voorop als het gaat om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Ondanks allerlei stimulerende wetgeving en maatregelen lukt het werkgevers maar niet mensen met een beperking ruim baan te bieden. Een inclusieve arbeidsmarkt klinkt mooi, maar is in de praktijk lang niet vanzelfsprekend. Werkgevers lijken niet te weten waar ze moeten beginnen, en vooral niet hoe ze het werk passend moeten maken.
Dat robots en technologie hen daarbij kunnen helpen, daar staan nog te weinig mensen bij stil. Het doemscenario dat robots en technologie al ons werk overnemen is inmiddels achterhaald. Sterker nog, onderzoeken hebben uitgewezen dat technologische ontwikkelingen juist veel kansen bieden voor mensen met een beperking. Techniek kan de beperking die mensen hebben juist opheffen of het mogelijk maken werk te doen dat zonder de technologische voorziening niet of minder goed toegankelijk is. Zo helpt een robothandschoen iemand met een verminderde handfunctie om zijn hand weer beter te bewegen en met meer kracht te gebruiken.
Lees de volledige column van Ilse Hento >>

 
Ilse Hento
Ilse Hento
Kennisadviseur Kenniscentrum

Twitter: @ilsehento
 
  
 
 
 
Verschenen 
UKV-artikel Bepalen noodzakelijke begeleiding bij arbeidsparticipatie
 
 
Er is een digitale handreiking beschikbaar voor professionals waarmee ze kunnen vaststellen op welke aspecten een klant met een beperking werkaanpassing en begeleiding nodig heeft om aan het werk te komen en blijven. Onderzoek onder professionals wijst uit dat
 
de handreiking als geheugensteun werkt om alle relevante aspecten uit te vragen;
het een overzichtelijk format biedt om de informatie in op te tekenen;
professionals enthousiast zijn over het samenvattend oordeel in de handreiking: in 1 oogopslag wordt duidelijk op welke aspecten begeleiding noodzakelijk is.
 
Lees het UKV-artikel >> 
 
 
  
 
 
Verschenen
Duiding arbeidsmarkt-
ontwikkelingen
 
 
 
De publicatie ‘Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen, september 2018’ staat in het teken van de toegenomen spanning op de arbeidsmarkt.
 
De vraag naar arbeid neemt sterk toe: eind juni stond een recordaantal van 251.000 vacatures open.
Het aantal werkenden nam in een jaar tijd met 200.000 toe.
Het aantal WW-uitkeringen neemt af.
Door de toename van het aantal vacatures en de daling van het beschikbare aanbod nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe. De arbeidsmarkt is krap.
Meer werkgevers hebben problemen met het vinden van geschikt personeel.
 
   
Lees Duiding arbeidsmarkt-
ontwikkelingen >>  
 
 
 
 
Verschenen
Hoe werven werkgevers? Inzichten in de zoektocht van bedrijven naar personeel
UWV heeft in kaart gebracht op welke wijze werkgevers werven voor hun vacatures en of zij personeel aannemen zonder dat hier een vacature voor open staat.
 
Werkgevers werven personeel vooral door het zelf verspreiden van vacatureteksten. Vaak in combinatie met andere wervingsmethoden, zoals het zelf actief benaderen van kandidaten of het inschakelen van een externe organisatie.
Werkgevers verwachten in de toekomst niet wezenlijk anders te gaan werven.
Een op de vijf bedrijven neemt personeel aan zonder externe werving. Dit gebeurt vooral via relaties en stages.
  
Lees Hoe werven werkgevers >>  
 
 
 
 
Verschenen
Moeilijk vervulbare vacatures. Oorzaken en gevolgen voor werkgevers
40% van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Er zijn vooral wervingsproblemen bij ICT- en technische beroepen blijkt uit een enquête onder werkgevers. Andere conclusies:
 
Vacatures zijn moeilijk vervulbaar omdat er te weinig sollicitanten zijn of sollicitanten met te weinig werkervaring. 
Als werkgevers zich extra inspannen, passen ze vooral het wervingstraject aan.
Bijna twee derde van de moeilijk vervulbare vacatures is alsnog vervuld.
Ruim 4 op de 10 bedrijven verwachten dat het nog moeilijker wordt om vacatures te vervullen dan in 2017. Een mogelijk gevolg is een toenemende werkdruk bij het personeel.
 
Lees Moeilijk vervulbare vacatures. Oorzaken en gevolgen voor werkgevers >>

 
 
Verschenen
Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019
 
Deze nota toont hoe UWV per werkgever de gedifferentieerde premies berekent voor de WGA en de Ziektewet voor 2019.
 
Het gemiddelde premiepercentage WGA voor 2019 is met 0,75% hetzelfde als in 2018.
Het gemiddelde premiepercentage Ziektewet stijgt van 0,41% in 2018 naar 0,43% in 2019. Voor 74% van de bij UWV verzekerde werkgevers daalt de premie, dit zijn vooral kleine werkgevers.
Het aandeel in de loonsom van eigenrisicodragers voor de WGA bleef in 2018 constant op 38%.
Het aandeel in de loonsom van eigenrisicodragers voor de Ziektewet steeg van 43% in 2017 naar 44% in 2018.
 
Lees Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019 >>
 
 
 
 
Verschenen
Factsheet financiële dienstverlening
 
 
De financiële dienstverlening is de enige sector waarin het aantal werknemersbanen structureel krimpt. UWV verwacht dat de krimp ook de komende jaren doorzet, hoewel de krimp iets afvlakt.
 
In 2017 waren er 211.000 banen van werknemers in de sector financiële dienstverlening. Dat zijn er 37.000 minder dan in 2012.
De banenkrimp is in grote mate toe te schrijven aan de opkomst van dienstverlening via internet.
Toch komen er ook veel vacatures bij. Vooral in het hogere financiële segment neemt het aantal banen toe. Dit geldt ook voor specialistische ICT-beroepen. 
Werk voor lager opgeleiden neemt af.
 
Bekijk de Factsheet financiële dienstverlening >>
 
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van de WW-uitkeringen. De publicatie besteedt aandacht aan de instroom, de uitstroom en de stand van de WW-uitkeringen en aan de WW-uitkeringen per gemeente. Daarnaast komen ook de kenmerken van de WW-uitkeringsgerechtigden aan bod, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, verstreken WW-duur, sector en beroepsklasse. De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie verschijnen maandelijks en zijn beschikbaar in pdf-formaat.  
  
Ga naar de Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen.
 
Eind augustus verstrekte UWV 278.100 WW-uitkeringen, een daling van 1.200 (-0,4%) ten opzichte van vorige maand.
In vergelijking met augustus 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen 84.000 lager (-23%).
In de periode januari – augustus 2018 verstrekte UWV 230.200 nieuwe WW-uitkeringen  en werden er 282.100 beëindigd.
In 136.000 gevallen eindigde de WW door werkhervatting of een aan werk gerelateerde reden.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheids-
percentage al 6 maanden vrijwel gelijk
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
In augustus waren er 353.000 werklozen, ofwel 3,9% van de beroepsbevolking.
De daling van de werkloosheid werd in 2018 kleiner en over de afgelopen drie maanden bleef het aantal werklozen gemiddeld gelijk.
De uitstroom uit werkloosheid is vrijwel even groot als de instroom van nieuwe werklozen.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl