Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 56, januari 2019
Getallen en specialisten
Circa 1,3 miljoen uitkeringen voor een bedrag van ongeveer € 20 miljard in 2018. Zomaar een paar voorlopige getallen van UWV – de definitieve getallen zijn zo vroeg in het jaar nog niet bekend. Grote getallen ook; bij een organisatie als UWV gaat het vaak om grote getallen. En over die getallen en vooral de kennis die daarbij komt kijken wil ik het hier hebben.
Verreweg de meeste van de 19.000 UWV-medewerkers houden zich bezig met de kerntaken van UWV: mensen ondersteunen bij hun zoektocht naar werk, uitkeringen verstrekken, sociaal-medische beoordelingen. Een klein clubje cijferspecialisten berekent hoeveel geld daarvoor nodig is. Dat gebeurt met volumeramingen en financiële ramingen. Behalve liefde voor cijfers is daarbij veel specialistische kennis nodig. Bij het maken van volumeramingen wordt niet alleen gebruikgemaakt van statistische informatie over bijvoorbeeld in- en uitstroom, lopende uitkeringen, uitgekeerde bedragen en zichtbare trends. We kijken ook naar de economische ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving, en de mogelijke effecten daarvan op de aantallen.
Lees de volledige column van Neander Nijman>>

 
Neander Nijman
Neander Nijman
Manager Planning, control en analyse UWV

Twitter: @NeanderNijman
 
  
 
 
Verschenen 
Toename werkhervattingen van 50-plussers
Gemiddeld vond 65% van de mensen die in het eerste kwartaal van 2017 in de WW kwamen binnen een jaar na het begin van de uitkering een baan.
 
50-plussers die in deze periode in de WW kwamen vonden vaker binnen een jaar werk dan instromers in het eerste kwartaal van 2016. Het werkhervattings-
percentage van WW’ers tot 50 jaar bleef stabiel.
Het percentage werkhervattingen bij mensen onder de 50 blijft hoger dan bij 50-plussers.
Bij ruim driekwart van de gevallen is sprake van volledige werkhervatting: dat wil zeggen dat het loon na de WW meer is dan 87,5% van het loon voorafgaand aan de WW.
  
Lees Toename werkhervattingen van 50-plussers >> 
  
 
 
Verschenen
Stijging WIA-instroom
 
UWV heeft onderzoek gedaan naar de sterke stijging van de instroom van zieke werknemers in de WIA in 2016.
 
De stijging van de WIA-instroom komt voor een belangrijk deel door het langer doorwerken van oudere werknemers. De verwachting is dat de instroomkans bij 60-plussers in de WIA de komende jaren hierdoor verder doorstijgt.
Daarnaast is in 2016 ook sprake van een toename van de instroom bij mensen met een vast dienstverband die jonger zijn dan 60 jaar. Deze stijging was geconcentreerd bij 4 bedrijfstakken: de zorg, het onderwijs, de overheid en financieel & diensten.
 
Lees de analyse van de WIA-instroom >>
 
 
 
 
Verschenen
Toetsing van het re-integratieverslag (RIV)
Als een werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) aanvraagt, toetst UWV of de werkgever aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Is dit niet het geval en is reparatie mogelijk, dan legt UWV de werkgever een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting op, een loonsanctie. Uit dit rapport blijkt:
 
Bij 11% van de beoordeelde re-integratieverslagen legt UWV een loonsanctie op.
Grote werkgevers krijgen deze vaker dan kleine(re) werkgevers.
De belangrijkste reden voor de loonsanctie is het niet, te laat of verkeerd oppakken van de re-integratie.
In het onderwijs en bij de overheid is het re-integratie-
verslag relatief vaak niet akkoord.
  
Lees Toetsing van het re-integratieverslag >>
 
 
 
 
Verschenen 
Overstapberoepen
 
UWV brengt in kaart wat overstapberoepen zijn voor mensen die werken in een ‘kwetsbaar’ beroep.
 
Deze editie laat zien wat alternatieve beroepen zijn voor mensen die werkzaam zijn als receptionist, secretariaatsmedewerker, administratief medewerker bank, activiteitenbegeleider, kinder- en jeugdpsycholoog, dierenverzorger, grafisch vormgever of onderwijsassistent.
De getoonde overstap-
beroepen zijn gebaseerd op historische loopbaan-
wisselingen van werkzoekenden gedurende 4 jaar.
De publicatie laat daarnaast de arbeidskansen van de genoemde mogelijke overstapberoepen zien.
  
Ga naar Overstapberoepen >> 
  
 
 
Verschenen
Cijfers en trends
 
In Cijfers en trends publiceert UWV maandelijks de ontwikkeling en de meest recente cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.
 
In november 2018 liepen er 266.600 WW-uitkeringen voor 259.000 personen (2017: 330.000 uitkeringen, 315.000 personen).
6.800 oudere werklozen ontvingen een IOW-uitkering (2017: 6.000).
Er liepen in totaal 812.900 arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen voor 806.700 personen (2017: 807.000 uitkeringen, 801.000 personen).
Er liepen gemiddeld 93.500 Ziektewet- en 39.500 Wazo-uitkeringen (2017: 90.000 resp. 39.000).
 
Lees Cijfers en trends >>
 
 
 
 
Verschenen
Factsheet detailhandel
Nederlanders kopen steeds meer. De omzet in de detailhandel blijft stijgen en daardoor ook het aantal banen. Verder:
 
Jaarlijkse groeit het aantal banen in 2018 en 2019 met 6.000.
Er ontstaan meer vacatures, terwijl er minder aanbod is van werkzoekenden. Baankansen nemen toe voor verkopers en niet-verkopers (afdelingsmanagers, magazijnpersoneel).
Kansen zijn er vooral in webwinkels, bouwmarkten, woonwinkels en supermarkten.
Winkelpersoneel moet aan hogere eisen voldoen op het gebied van klantvriendelijkheid, productkennis en digitale vaardigheden.
  
Ga naar factsheet detailhandel >>
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van de WW-uitkeringen. De publicatie besteedt aandacht aan de instroom, de uitstroom en de stand van de WW-uitkeringen en aan de WW-uitkeringen per gemeente. Daarnaast komen ook de kenmerken van de WW-uitkeringsgerechtigden aan bod, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, verstreken WW-duur, sector en beroepsklasse. De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie verschijnen maandelijks en zijn beschikbaar in pdf-formaat.  
  
Ga naar de Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen.
 
Eind november verstrekte UWV 266.600 WW-uitkeringen, een daling van 2.400 (-0,9%) ten opzichte van de vorige maand.
In vergelijking met november 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen 70.300 lager (-20,9%).
De WW kenmerkt zich door een grote dynamiek. Maandelijks worden tienduizenden nieuwe uitkeringen toegekend en bestaande beëindigd.
In alle beroepsklassen en in vrijwel alle sectoren daalde de instroom.
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid lager dan voor de crisis
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
In november daalde de werkloosheid tot 326.000, ofwel 3,5% van de beroepsbevolking.
Daarmee is de werkloosheid voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis.
In het begin van de crisis had 68,3% van de bevolking een baan. In november 2018 was de arbeidsparticipatie 68,4%. Dat is het hoogste niveau sinds de eerste meting bijna 50 jaar geleden.  
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl