Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 59, april 2019
Krachtenbundeling voor meer perspectief op werk
Zo snel kan het gaan. Eind 2016 was de arbeidsmarkt alleen krap in de regio Amsterdam. 2 jaar later hebben werkgevers in 27 van de 35 arbeidsmarktregio’s moeite om geschikt personeel te vinden.
En toch hebben we in Nederland, zo blijkt uit CBS-cijfers, nog een onbenut arbeidspotentieel van iets meer dan 1 miljoen mensen. Minder dan een derde hiervan valt onder de officiële werkloosheidsdefinitie.

Om diverse redenen sluiten vraag en aanbod niet naadloos op elkaar aan. Zo is er verschil in gevraagde en aangeboden kennis en competenties. Ook kunnen er regionale verschillen zijn naar beroepsgroep. Dit is zeker geen nieuw gegeven. Wel nieuw is dat publieke en private partijen de krachten bundelen om dit en volgend jaar extra inspanningen te leveren om de kansen te benutten die de huidige arbeidsmarkt biedt. Werkgevers, gemeenten, UWV, MBO Raad, OCW en SZW hebben in februari met een intentieverklaring ‘Perspectief op Werk’ een oproep gedaan aan de arbeidsmarktregio’s om deze uitdaging aan te gaan.
Lees de volledige column van Rob Witjes >>

 
Neander Nijman
Rob Witjes
Hoofd arbeidsmarktinformatie & advies

Twitter: @RobWitjes
 
 
 
 
Verschenen 
Factsheet transport en logistiek
 
Het aantal banen in vervoer en logistiek ligt eind 2018 weer op het niveau van voor de economische crisis.
 
Ruim de helft van de vacatures in de sector is moeilijk vervulbaar. De personeelskrapte is vooral zichtbaar voor transportplanners, declaranten, vrachtwagen-, heftruck- en buschauffeurs.
De sector biedt goede kansen voor werkzoekenden. In diverse beroepen is het mogelijk aan de slag te gaan zonder startkwalificatie, na een (korte) training of met certificaat.
Beroepen veranderen: flexibiliteit, communicatieve en digitale vaardigheden worden steeds belangrijker.
 
Lees de Factsheet transport en logistiek >> 

 
 
Verschenen
UWV Monitor arbeidsparticipatie 2018
De monitor beschrijft de ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA'ers en WIA 35-minners.

De arbeidsparticipatie van deze groepen stijgt in 2017, maar blijft sterk achter bij andere groepen op de arbeidsmarkt.
Bijna de helft van de Wajongers met arbeidsvermogen werkt.
Een groot deel van de niet-werkende Wajongers met arbeidsvermogen kan niet direct aan de slag.
Er is een verschil in arbeidsparticipatie tussen WGA'ers die zijn ingestroomd vanuit de Ziektewet en WGA'ers die nog een werkgever hadden.
 
Lees de Monitor >>
 
 
 
 
Verschenen
Factsheet groothandel
 
Het aantal vacatures in de groothandel is de afgelopen jaren gegroeid. Dit biedt volop kansen aan werkzoekenden.
 
De meeste vacatures ontstaan voor commercieel-administratief personeel, productiemedewerkers, transport- en logistieke beroepen en onderhoudsmonteurs.
Vooral vacatures voor chauffeurs en technici zijn moeilijk vervulbaar. Bij dit soort beroepen heeft de sector concurrentie uit sectoren als transport & logistiek en industrie.
UWV werkt met partners aan trajecten die ook voor werkzoekenden zonder ervaring in de groothandel interessant zijn.
  
Lees de Factsheet groothandel >>
 
 
 
Verschenen 
Cijfers en trends januari 2019
 
In Cijfers en trends publiceert UWV maandelijks de ontwikkeling en de meest recente cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo. In januari 2019:
 
liepen er 253.000 WAO-uitkeringen (2018: 254.000);
ontvingen 6.800 oudere werklozen een IOW-uitkering (2018: 6.800);
liepen er in totaal 815.000 arbeidsongeschiktheid-
suitkeringen voor 808.000 personen (2018: 812.000 uitkeringen, 805.000 personen);
liepen er gemiddeld Ziektewet 94.000- en 40.000 Wazo-uitkeringen (2018: 95.000 resp. 40.000).
 
Ga naar Cijfers en trends >> 
 
 
  
 
 
Verschenen
Factsheet zorg
 
 
De zorg kampt met grote personeelstekorten. Het gaat vooral om verzorgenden IG en verpleegkundigen, maar ook om woonbegeleiders gehandicaptenzorg en operatieassistenten.
 
De tekorten hebben betrekking op zorgprofessionals met een diploma op mbo-niveau 3 of hoger. Er wordt hard gewerkt aan het vergroten van de instroom, o.m. via campagnes en scholingsprojecten.
Ook een andere werkverdeling kan helpen. ‘Helpenden plus’ en ‘huiskamermedewerkers’ kunnen hun collega’s ontlasten.
De personeelstekorten bieden veel kansen aan werkzoekenden.
 
Lees de Factsheet zorg >>
 
 
 
 
 
Verschenen
Duiding arbeidsmarkt-
ontwikkelingen
In de aprileditie van Duiding arbeidsmarktontwikkelingen staat het thema seizoenspatronen in de WW-instroom centraal. Deze instroom is het hoogst in de winter en het laagst in de lente. De seizoensgevoeligheid varieert per beroep en regio.
 
Het aantal WW-uitkeringen daalt nog, net als de werkloosheid. Vooral het aantal langdurige WW-uitkeringen neemt snel af.
Het aantal vacatures is het meest gestegen bij de technische en de transportberoepen.
De arbeidsmarkt is nog steeds gespannen. De krapte is het grootst bij ICT-beroepen, technische beroepen en transportberoepen.
  
Lees Duiding arbeidsmarktontwikkelingen >> 
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van WW-uitkeringen, de Geregistreerde Werkzoekenden UWV (GWU), de ontstane en openstaande vacatures en de spanning op de arbeidsmarkt. De cijfers over de WW-uitkeringen en de GWU worden maandelijks geactualiseerd en de cijfers over de vacatures en spanning op de arbeidsmarkt worden per kwartaal vernieuwd. De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie zijn beschikbaar in pdf-formaat.
  
Ga naar de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen.
 
Na een stijging van het aantal lopende WW-uitkeringen in januari, is er in februari weer een lichte afname te zien (-2,0%).
Eind februari verstrekte UWV 273.600 WW-uitkeringen.
De daling ten opzichte van vorig jaar is forser (-17,0%).
De daling ten opzichte van vorig jaar is het sterkst in bouw en zorg & welzijn, maar ook in detailhandel, schoonmaak, bank- en verzekeringswezen daalt het aantal WW-uitkeringen sterk.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Meer werkenden in februari
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
In februari waren er 312.000 werklozen. Dat zijn er vrijwel evenveel als in november 2008, net voor de crisis.
Toch is het werkloosheids-
percentage met 3,4 nu lager dan toen (3,6%). De beroepsbevolking – het aantal werklozen en werkenden tezamen – is namelijk gegroeid van 8,7 naar 9,2 miljoen personen.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl