Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 42, oktober2017
Lange loondoorbetaling werkt!
De Wet verbetering poortwachter (WVP) was op papier al een fantastische wet. Het hierin vastgelegde proces is geheel gebaseerd op wetenschappelijke kennis over wat goed verzuimbeleid is. En de re-integratietoets achteraf door UWV zorgt ervoor dat de naleving niet vrijblijvend is.
De WVP overtrof in de praktijk de stoutste verwachtingen: 2 jaar na de invoering in april 2002 lag de instroom in de WAO een derde lager. Het voorstel van de werkgevers om ook nog de loondoorbetalingsverplichting te verlengen van 1 naar 2 jaar verbaasde me destijds. Het leek mij totaal overbodig na het succes van de Wet verbetering poortwachter; alle winst was in mijn ogen al gepakt. Maar verdraaid, ook de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ) bleek te werken als een tierelier. Het aantal aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering halveerde bijna.  Uit het regeerakkoord blijkt dat de nieuwe regering van plan is de loondoorbetalingsperiode naar 1 jaar te verkorten voor kleine werkgevers. Met vermoedelijk als reden dat een lange loondoorbetalingsverplichting kleine werkgevers ervan zou weerhouden mensen in vaste dienst te nemen. Een ander veelgehoord argument is dat het financiële risico te groot is voor kleine bedrijven. Geen van beide redenen wordt echter ondersteund door onderzoeksresultaten. Hoewel nog niet alle elementen uit het pakket helder zijn, ben ik bang dat verkorting alleen maar geld gaat kosten: meer ziekteverzuim en vooral meer beroep op de WIA. Wie betaalt dan daarvoor de premie? Juist, de werkgever zelf, en daarmee ook wij met z’n allen.
Lees de volledige column van Carla van Deursen >>

 
Carla van Deursen
Carla van Deursen
Senior Kennisadviseur UWV

Twitter: @carlavdeursen
 
 
 
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel Volume-
ontwikkelingen
Periodiek publiceert UWV een UKV-artikel over de volumeontwikkelingen in de sociale zekerheid (WW, Ziektewet, arbeidsongeschiktheidswetten). Belangrijke punten:
 
In de eerste helft van 2017 steeg de instroom in de WIA verder.
Een belangrijk deel van deze stijging komt door het langer doorwerken van 60-plussers. De stijging van de pensioenleeftijd speelt hierbij echter nog geen rol.
In juli 2017 waren er 100.000 minder WW-uitkeringen dan begin 2016. Ondanks deze sterke daling is het niveau van het eerdere economische hoogtepunt nog lang niet bereikt.
 
Lees het UKV artikel Volumeontwikkelingen >>
 
 
column Ed Berendsen
We zijn er nog lang niet
Het gaat weer goed met de Nederlandse economie en de werkloosheid daalt in snel tempo. Volgens onze premier groeien we zelfs het snelst van alle ontwikkelde landen. En wie ben ik om dat tegen te spreken? Maar bij alle juichverhalen voel ik me toch enigszins onbehagelijk.
 
Natuurlijk ben ik blij dat het beter gaat, maar we zijn er nog lang niet. Het lijkt wel of we alweer vergeten zijn hoe diep we in de put zaten. Natuurlijk, de werkloosheid daalt snel en ook het aantal WW-uitkeringen neemt snel af, maar als ik kijk naar de cijfers dan valt vooral op hoever we nog te gaan hebben. De schade van de economische crisis is nog lang niet hersteld.
 
Lees de volledige column van Ed Berendsen >>
 
 
 
Verschenen
Regio in Beeld
 
Ondanks de economische groei neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Nieuwe technologie en automatisering veranderen de arbeidsmarkt. In de periode 10 - 16 oktober publiceert UWV Regio in Beeld voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s.
 
Het aantal banen en vacatures groeit in 2018.
Nog altijd vinden groepen mensen moeilijk werk, zoals laagopgeleiden, 55-plussers, arbeidsbeperkten en administratief personeel.
De aanspraak op uitkeringen verandert.
Kansen liggen vooral in techniek, bouw, zorg, ICT en logistiek.
 
Ga naar Regio in beeld >>
 
 
 
 
Verschenen 
Kansen in klantcontact
 
Nederland regelt steeds meer zaken online. Mensen kopen bij webshops en hebben contact met onder meer de overheid, bank of energieleverancier via internet. Mede daardoor neemt het aantal banen in het telefonisch en digitaal klantcontact toe. UWV heeft in kaart gebracht welke beroepseisen worden gesteld en hoe de werkgelegenheid zich in deze beroepsgroep ontwikkelt.
 
De kans op werk is voor klantcontactberoepen gemiddeld of hoger.
Klantcontactfuncties zijn niet aan een bepaalde bedrijfssector gebonden.
De inhoud van het werk en beroepseisen kunnen per bedrijf verschillen.
  
Lees de notitie Kansen in klantcontact >>
  
 
 
Verschenen
Duiding
arbeidsmarkt-
ontwikkelingen
De publicatie ‘Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen, september 2017’ geeft een overzicht van de actuele ontwikkeling van economie en arbeidsmarkt.
 
De Nederlandse economie groeit in het tweede kwartaal van 2017 fors. Ook de verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in de rest van 2017 en in 2018 zijn gunstig.
De werkgelegenheid groeit in het tweede kwartaal van 2017 verder tot gemiddeld 10,2 miljoen banen. Vooral het aantal banen van werknemers neemt toe.
Het aantal ontstane vacatures blijft stijgen.
De werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen nemen verder af.
 
Lees Duiding arbeidsmarkt-
ontwikkelingen >>
 
 
 
Oproep
Vakkundig aan het werk: vraag subsidie aan
‘Vakkundig aan het werk’ biedt gemeenten subsidie om samen met een kennisinstelling te onderzoeken wat écht werkt om mensen aan werk te helpen. Deze oproep richt zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen. Zo’n 85 gemeenten doen al onderzoek met subsidie van Vakkundig aan het werk.  
 
Tot 30 november kunnen gemeenten samen met een kennisinstelling subsidie aanvragen voor onderzoek naar:
interventies om methodisch werken te bevorderen
ontwikkeling van casuïstiekvoering om meer integraal te werken 
 
Lees de subsidieoproepen op de website van ZonMw >>
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
Met ingang van 1 september 2017 vervangt de publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie op werk.nl de Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie. Ook met deze nieuwe publicatie blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in uw regio. Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie besteedt aandacht aan de kenmerken van mensen met een WW-uitkering – zoals leeftijd, geslacht, verstreken duur en niveau van de opleiding – en aan de ontwikkelingen per sector en beroepsklasse. Verder komen de online UWV-vacatures en niet-werkende werkzoekenden (NWW) aan bod.
  
Ga naar de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
In augustus nam het aantal lopende WW-uitkeringen met 0,6% licht af tot 362.100.
In het onderwijs steeg het aantal WW-uitkeringen tijdelijk in verband met het einde van het schooljaar.
Dit is een jaarlijks terugkerend verschijnsel dat te maken heeft met het beëindigen van tijdelijke contracten.
De zomerpiek in WW-uitkeringen onder leerkrachten zwakt de laatste jaren af.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Aantal werkenden verder toegenomen
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 20.000 per maand toe tot 8,6 miljoen in augustus.
De werkloosheid volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) daalde in augustus tot 426.000 (4,7%).
In de afgelopen 3 maanden daalde de werkloosheid sterk bij 45- tot 75-jarigen.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipate
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl